top of page
Frame 581.png

Autoriteetne hääl sisaldab endas kindlaid häälekvaliteete, mida saab teadlikult enda hääles taasluua

Teenused

01

Hääle- ja kõnetehnika koolitus meeskonnale

Hääle- ja kõnetehnika treenimine grupis eeldab vastavalt õpilaste ootustele ja eesmärkidele kokkulepitud mahus ühiskohtumisi, mille käigus saab kogu grupp häälealaseid teoreetilisi teadmisi, mida rakendame paralleelselt praktiliste harjutuste kaudu ning isiklike harjumustega tööd tehes. 

Meeskonnakoolituse standardpakett:

  • 6 kahetunnist ühiskohtumist

  • vähemalt üks individuaaltund

  • kohandame vastavalt sellele, millised on koolituse soovija ootused ja eesmärk

  • koolituse täpse sisu, mahu ja maksumuse lepime kokku mõne kõne ja e-maili vahetusega

02

Hääle- ja kõnetehnika individuaaltreening

I kohtumine

  • kaardistame üheskoos Sinu hääletööd puudutava profiili

  • paneme paika edasise treeningplaani

  • alustame esimesest etapist praktiliste harjutuste näol

  • juba esmasel kohtumisel õnnestub enamjaolt kogeda ühendust oma häälepotentsiaaliga

 

Järgnevad kohtumised

Järgnevatel kohtumistel töötame sarnaselt grupikoolituse sisule hääletöö komponentidega, mida omavahel järk-järgult integreerides moodustub terviklik töövahendite pagas ning rakendusoskus, tänu millele on võimalik tuua endast alati taas kuuldavale autentne, oodatavaid kvaliteete sisaldav, elus ning väljenduslik, kandev, terve ning tervislikult toetatud hääl.

60min 45€                 

03

Häälikuseade lastele

Hääle- ja kõnetehnika treenerina pööran tähelepanu häälikute ja sõnade hääldustäpsusele. Seejuures oman teadmisi, kuidas ja mis tingimustel häälikud suuruumis moodustuvad. Kuigi ma ei ole sertifitseeritud logopeed, olen tänaseks aidanud lastel r-, k- ja l-tähed eesti keelele omaselt ilusalt ja tervislikult kõlama seada. 

 

Kõik sai alguse ühest emast, kes uuris minu sõbralt vestluse käigus, et kui ma juba hääle- ja kõnega tegelen, siis ehk oleksin valmis tema lapsega r-tähte seadma. Varsti olingi koos lapsega r-i otsingutel. Üsna pea aga otsingud lõppesid, sest minu väga motiveeritud 5-aastane õpilane sai r-i selgeks! Sealt edasi levis sellelt ühelt emalt sõna teisele emale. Sealt edasi kolmandale ja nõnda olengi kogunud edukaid häälikutreeningu kogemuslugusid, mis on andnud indu ja hoogu, et ka lastele treeninguid läbi viia.

 

Minu võluvõimeks on oskus luua väikeste õpilastega kiire ja tugev side ning usaldus ja suunata neid autonoomselt soovini taas tundi tulla ja oma arengust rõõmu tunda! Tunnid on mängulised ja üles ehitatud lähtuvalt kaasaegsest õppimise- ja arengupsühholoogiast.

45 min 45€

"Saime soovituse tuttavatelt, kes olid lapsega Kerli juures logopeedilist abi saanud ja väga kiitsid teda. Meie 4a lapse kõne oli suhteliselt arusaamatu ja palusime Kerlilt abi, ta oli kohe nõus lapsega tegelema. Hääle ja kõne harjutused olid väga huvitavad ja mängulised ning laps ootas igat kohtumist huviga, sest alati oli Kerlil mingi uus ja huvitav tegevus planeeritud. Oleme väga rahul ja soovitame kindlasti Kerlit logopeediliste probleemidega lastele"

04

Tulevased avalikud hääletreeningud rühmas

Hääle- ja kõnetreeningu koolitus - Vettpidavalt tasuv investeering iseendasse stardib uuel aastal

 

" Hääle- ja kõnetreenimine on teekond iseenda autentsuse suunas. See on vettpidavalt tasuv investeering iseendasse"

Kerli Rannala

 

Koolitus sisaldab: 6 kontaktkohtumist grupis, 1 individuaaltund (60 min)

Toimumisaeg: 9.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 13.02

Iga kohtumine kestab 3h vahemikus kell 17-20:00

Koht: Tallinn, Vaba Lava Teatrikeskus (Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a-9) ja

Studio MindZ kaasaegne koolitussaal (Telliskivi 57)

 

9. jaanuaril 2023 saab alguse hääle- ja kõnetreeningu koolitus "Vettpidavalt tasuv investeering iseendasse", mis loob realistlikud võimalused liikuda uue aasta saabudes tähenduslikesse muutustesse! Novembris 2022 lõpetas antud koolituse esimene lend, kes on tõukejõuks ja suunaviidaks, kuidas teadlik ja tagasisidestatud hääle- ja kõnetreening võib julgustada ja suunata sooritama isikliku arengu kvanthüppeid.

 

Minu kogemused ja õpetaja-koolitaja pagas tõestab ausalt ja ilma peibutavaid illusioorseid ootusi seadmata, et hääletreening suunab inimese otseteed iseenda psüühikat ja kehakasutust "protsessima" ja selles arenema. Antud koolitus ei ole pealispindseks enesearengu "turismireisiks", vaid annab kätte sügavad hoovad iseenda meele- ja kehateadlikkuse tõstmiseks, autentseks eneseväljenduseks ning enda potentsiaaliga kohtumiseks."

 

 

Hääle- ja kõnetreening omab endas märkimisväärset edumaad paljude teiste praktikate kõrval. Tegemist on psühhofüüsilise treeninguga, kus eneseareng käib lahutamatus seoses nii analüüsi ja refleksiooni ehk meele, kui kehatasandil. Hääl on kui sild keha ja meele vahel. Sellest tulenevalt on hääletreening midagi veel enamat kui üksnes treening häälele või kõnele - selle võimuses on muuta inimest tervikuna, isikuomadusteni välja.

 

Algaval koolitusel on 10 inimesel võimalus enda senist hääle, hingamise, keha ja eneseväljenduse teadlikkust ja oskusi märkimisväärselt tõsta. Kuidas ma seda nii kindlalt väita saan, inimesed on ju erinevad? Ütlen ausalt - seda sama väitsin ka ma oma esimese koolituse eel.

 

Just hääle- ja lavakõnetreening, millele pühendasin enda isiklikus arengus aega EMTA Lavakunstikooli magistrantuuris ja millest kirjutasin ka oma magistritöö, muutis minu elu ja mind kui inimest isikuomadusteni välja. Samuti toetab minu usku enesesse ja teistesse vankumatu growth mindset (juurdekasvuuskumus) ning iga uus senine hääletreeneri kogemus õpilastega. Mul ei ole kahtlustki treeningu mõjus, sest grupi- ja individuaaltunde sisaldava koolitusega panen gaasi põhja ja lähen väga põhjalikuks. Toetudes õppimise- ja arengupsühholoogiale, oma 7-aastasele teatriõpetaja kogemusele ja gruppide ning inimeste juhtimisele, lähenen tundidele kõrgendatud tähelepanu ja õpilasekeskse õpikäsituse kaudu.

 

Suur mõju on koolituse juures grupil kui õppimisvormil - üksteise jälgimine, tagasi(edasi)sidestamine, inspireerimine ja järjest julgemasse arengusse suunamine loob turvalise õpikeskkonna pidevaks soorituseks ja analüüsiks.

 

Novembri alguses lõpetas minu juhendamisel esmakordselt toimunud hääle- ja kõnetreeningu avaliku koolituse grupp, kes on tänaseks astunud ühisesse hääle- ja kõnetreeningu kogukonnagruppi, mille kaudu ka edaspidi valdkonnas edeneda ja grupis kokku saanud inimestega sidet hoida. Nemad räägivad oma kogemusest pilootosalejatena nii:

 

"Tulin koolitusele põnevusega, ehkki teadsin, et see on oluliselt väljaspool minu mugavustsooni. Minu teadlikkus häälest, iseenda häälega harjumine, julgus häält kasutada kasvas tohutult. Soovitan koolitusel väga osaleda, sest see toetab juhtmõtet "tunne ennast" ja lubab meil paremini end teostada mistahes valdkonnas." Andres

 

"Ma tõesti arvan, et see on kursus, mida igaüks võiks läbi teha.. just võimalusena iseennast tundma õppida ja sina, Kerli, olid juhendajana ääretult hea.. Ma arvan, et olnud ühtki tundi, kus ma poleks tabanud iseendas seda vaatlejat, kes lihtsalt inspireerus ja oli "vau" olekus, kui jälgis sinu juhendamist.. sinu professionaalsus ja hetkes täielik kohalolek, detailide märkamine peensusteni, oskus väga konkreetselt küsida ja anda tagasisidet..Üheski tunnis ei olnud sekundikski seda, et "annan lihtsalt materjali" või "teen lihtsalt tunni ära", vaid täis tähelepanu juhendatavatele ja soov anda endast kõik.. seda sinupoolset südamega töö tegemist oli ääretult ilus kõrvalt näha.. ja see on midagi, mis mind alati väga inspireerib!" Gaidy

 

"Lisaks hääle nähtavale arengule, andis koolitus nii palju häid praktikaid, kuidas iseennast toetada, mis on kõigile igapäeva elus vajalikud oskused." Laura

 

 

Koolitus on üles ehitatud nii, et teooria ning praktilised tegevused käivad käsikäes. Juhendajana taotlen sügavat arengut tõhustava õpiatmosfääri ning võimaluste loomist, et õpitu saaks teadmise tasandilt kehasse integreeruda ning soovitud häälelised muutused saaksid alguse.

 

 

Peamiste teemade kaupa jaotub hääle- ja kõnetreeningu koolituse kohtumiste sisu vastavalt:

 

I kohtumine - Kehatöö, häälestus kehasse tulekuks, hingamisharjumuste analüüs, füsioloogiline hingamine, hääleaparaat (mis, kus, kuidas?)

II kohtumine - Hingamine, hääletugi, hääle projitseerimine/suunamine - lihaste areng ja töö uskumuste ja harjumustega (vaimne eneseületus)

III kohtumine - Hääle resonants

IV kohtumine - Artikulatsioon, diktsioon

V kohtumine - intonatsioon, kõnemeloodia; hääleprosoodia; selge mõtte edastus

VI kohtumine - õpitu ja kogetu integratsioon ehk mina kui eneseväljendaja uute hääle ja kõnega seotud harjumuste ja oskuste omandajana

 

Individuaaltund (aeg lepitakse kokku kursuse alguses), mille käigus saab suunata fookuse teemale, mis kursusel osaleja jaoks kõige enam tähelepanu vajab.

 

Kursus annab kätte tööriistad ja praktilised (edu)kogemused, tänu millele tuua teadvustatusse oma senised hääle- ja kõnekvaliteedid ning uskumused ja harjumused, mis mõjutavad optimaalset ja efektiivset häälekasutust. Praktilise töö kaudu õpitakse looma tugevamat kontakti oma kehaga, vabastatakse üleliigseid lihaspingeid, taastatakse füsioloogiline hingamine ning treenitakse lihaseid ning terviklikku kehakasutust, mis on selge, kõlava, rikkaliku, kandva, terve ja suunatud hääle saavutamise aluseks. Samuti õpitakse ja kogetakse kursuse vältel mitmeid erinevaid nüansse selgelt juhitud, ühendust loova ja puhta mõttelõnga saavutamiseks suhtlemisel iseenda ja teistega.

 

Juhendaja ning grupi toel on koolitusel võimalik läbida sügav ja enda potentsiaali avastav töö iseendaga. Omandatakse oskused oma häält igal ajahetkel enda keha toel optimaalsest kõnelemiskohast leida ning häälestada ning saadakse teada hääletervishoiu seisukohast olulisi teadmisi.

 

Hääle- ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad liikuda eneseuskse, teadliku ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning iseenda hääleautentsuseni.

 

Teadlik (treenitud) häälekasutus on võtmeks:

 

- et oleksid kuuldud ja austatud

- et su mõtted oleksid teistele kergelt haaratavad ja mõistetavad

- et looksid end väljendades tõelist ühendust ja toimivat kommunikatsiooni

- et Sinust mõeldaks kui liidrist

- et kasvaks oskus neuroregulatsiooniks, iseenda maandamiseks ja co-regulatsiooniks ehk teiste maandamiseks

- et tõstaksid oma ettevõtmiste tulemuslikkust (nt müüginumbreid)

- et sa ei peaks enam kuulma, kuidas inimesed paluvad sul end korrata, kuna ei saanud aru (kuulnud välja), mida ütlesid

- et peegeldaksid endast enesekindlust, kui soovid jagada inspireerivaid kogemusi ja hoida oma kuulajaskonda/publikut endaga kaasahaaratult

- et tunneksid rahulolu esinemiskogemustest ja iseenda olemiseviisist

 

 

Antud kursus, mille võimuses on eelnevalt loetletu saavutada, eeldab sisemist motivatsiooni päris õppimiseks ja arenemiseks. Kõik on otsuse kaugusel.

 

 

Koolituse soodushind osalejale on kuni 14. detsembrini 390€. Alates 15. detsembrist on kursuse hinnaks 450€. Võimalus on tasuda ka mitmes järgus.

 

Koolitusele registreerumiseks kirjuta kerli.rannala@gmail.com. Koha koolitusele kinnitab koolituse arve saamisel tasutud ettemaks.

Sa ei tea, kas hääletreening võiks olla see, mis täidaks su ootused või mis tabab sinu meeskonna arenguvajadusi? Kirjuta mulle, et konsulteerida.

Frame 591.png

“Kerliga koostöö oli lihtne, lõbus ja kasulik. Ta teab väga hästi, millest räägib ja oskab seda meeldivalt edasi anda. Müügijuhina otsin alati võimalusi arenguks ning  hääletreening täitis oma eesmärki täielikult. Teadlikkus oma hääle võimekusest ja võimalustest seda edasi arendada tõstis kõigi enesekindlust. Oleme mõelnud ka juba uute koolituste peale, et teha Kerliga koostööd uute töötajate värbamise juures. ”

Mihkel, Southwestern Ventures Branch liider

“Varem ei olnud mul aimugi, kui palju omadusi on häälel ja kui pikk protsess on hääle efektiivse kasutamise õppimine. Nüüd aga tean hääle paljudest tahkudest - tajun seda, kust mu hääl üldse tuleb ning tunnen ennast oma kehas palju vabama ja enesekindlamana kui varem. Tean seda, kuidas kõige efektiivsemalt oma häält kasutada ja oma häälde tugevust tuua. Seda kõike tean ma tänu õpetaja Kerlile, kes on mind oma hääle leidmise teel aidanud. Tänu tema toetusele ja usule minusse olen saanud oma kehasse enesekindluse ja ei karda kasutada oma häält täie potentsiaaliga.”

Mariel, Teatristuudio Stepsel õpilane

Kerli tunnid olid alati väga põnevad ja arendavad. Olgugi, et meil oli iga nädal aega ainult tunnikene, siis selle tunni jooksul sai tehtud tohutult palju. Olen lummatud, kuidas üks õpetaja saab olla nii pehme ja samas range. Mitte kunagi ei kaasnenud rangusega ebameeldiv tunne, et kõik on nii tõsine, mind sunnitakse, ma ei oska midagi ega taha teha midagi, vaid realistlik selgus mis just sütitas ja tekitas soovi edasi õppida. Emotsioon, mis tunnist lahkudes alati tuli, oli äärmiselt positiivne, kehasse tuli energia ja järgmise tunni ootus oli suur. Need lavakõne tunnid olid kahtlemata ühed kõige meeldivamad ja kasulikumad tunnid minu elus.

Brigitta, lavakõne õpilane

Mind inspireerib Kerli õpetuse juures kõige enam see, kuidas ta aitab lahti mõtestada blokke ja takistusi õpilase arengu juures ning sealjuures aitab ka aru saada, et kõik oleneb ning tuleneb inimesest endast. Kui palju on inimene ise valmis pühenduma ja õppima ning arenema ja, veel enam, lahti laskma. Kerli näitab õpetaja tõelist olemust ja tähendust. Õpetajana, kes toetab ja suunab, mitte ei anna vastuseid niisama kätte ega tee inimese enda eest kõike ära.

Maria, lavakõne õpilane

Inglid satuvad maa peale üliharva. Nad on nii haruldased, et paljud ei saagi nende olemasolust teada. Mina olen aga õnnesärgis sündinud, sest mul on olnud au ja rõõm kohtuda lausa kahega! Üks neist on Kerli.
Minu sõnavaras ei ole piisavalt sõnu, mis kirjeldaks Kerlit, tema empaatiat, isetust, soojust, pühendumust, siirust, osavõtlikkust, põhjalikkust, mitmekülgsust ja lisa siia kasvõi veel tuhat ülistavat sõna. Ta on tõesti imeline inimene, ma olen väga tänulik, et meie teed on kohtunud.
Mina olen üldiselt mugav ja veidi laisk inimene, ei taha eriti uusi asju ega ka mugavustsoonist välja minna. Ometigi olen Kerli tundidest-soovitustest kaasa võtnud harjutused, mida ma teen rõõmuga ja vabatahtlikult iga päev. Ja seda juba teist aastat!
Kerli tund on selline tund, kust sa ei taha mitte kunagi puududa, seda ootad pikisilmi ja see on tippsündmus, millest saab positiivsust, energiat ja tunni lõpus igatsust, et järgmine kord tuleks juba kiiremini.
Ma olen kindel, et kui Kerli annaks ükskõik millist tundi, olgu see kasvõi kõige vastumeelsem aine üldse, siis ma õpiks seda hea meelega ja see saaks mu lemmikaineks!

Kristo, harrastusnäitleja

Mäletan kui tunni alguses pidime jagama, kas oleme õpitud harjutusi kodus harjutanud. Tunnistasin ausalt, et polnud kordagi midagi teinud ja peale seda tahtsin kohe ära sulada ja põrandasse vajuda. Nii häbi oli, et polnud mulle jagatud kulda vääriliselt kasutanud. Kerli ei olnud kuri, aga nii tugev autoriteet läbi oma pehme leebuse, et edaspidi said kõik kodutööd õigeaegselt tehtud. Hinnake ja hoidke endas igat killukest Kerli tarkusest.  See on hindamatu väärtusega

Kati, harrastusnäitleja

Senised treeningul osalejad on andnud tagasisidet. Loe, kas ja mil määral hääletreenimine koolitusel osaleja igapäeva muutis:

bottom of page